Etický kódex

English version

KÓDEX SPRÁVANIA SA NA KONFERENCIÁCH SPOLOČNOSTI GOPAS SR, A.S.

Pre spoločnosť GOPAS SR, a.s., je jedným z hlavných cieľov otvorenosť konferencie a súvisiacich workshopov/seminárov, všetkým. Bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, zdravotný hendikep, sexuálnu orientáciu a rasu.
Náš kódex správania je zhrnutím našich prianí a očakávaní, ako by sa mali všetci účastníci, spíkri a partneri na týchto akciách správať. Týmto prosíme všetkých, ktorí na našich konferenciách participujú alebo sa ich akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú, aby prispeli, spoločne s nami, k príprave bezpečného a pozitívneho priebehu týchto akcií.

Očakávané správanie
Očakávame od Vás zdržať sa akéhokoľvek diskriminujúceho, nedôstojného a obťažujúceho prejavu a správania sa, rešpektovanie ostatných účastníkov konferencie a dodržiavanie pokynov organizátorov. Avšak, ak sa Vy sami ocitnete v nebezpečnej situácii práve z nižšie vymenovaných spôsobov nevhodného chovania, prosíme Vás, okamžite kontaktujte realizačný tím.

Neakceptovateľné správanie
Medzi neakceptovateľné správanie sa radí akékoľvek diskriminačné, urážlivé, ponižujúce, zastrašujúce alebo škodlivé správanie účastníka, spíkra alebo partnera na konferenciách (workshopoch, seminároch) spoločnosti GOPAS SR, a.s.

Do obťažovania spadajú agresívne prejavy voči pohlaviu, rase, náboženstvu, sexuálnej orientácii a zdravotnému hendikepu. Ďalej potom nemiestne používanie nahoty a/alebo obrázkov a fotiek so sexuálnou tematikou na verejných miestach (vrátane prezentácie spíkrov). Prenasledovanie, úmyselné zastrašovanie, obťažujúce fotografovanie alebo nahrávanie, nepretržité narušovanie prednášok alebo ostatného programu, vrátane nechcenej sexuálnej pozornosti alebo nemiestneho fyzického kontaktu, sa taktiež radí medzi neakceptovateľné chovanie.

Následky neakceptovateľného správania
Vyššie opísané neakceptovateľné správanie nebude za žiadnych okolností tolerované. Očakávame, že ak budete pôvodcom neakceptovateľného správania a budete na svoje správanie upozornený, okamžite začnete etický kódex dodržiavať. Ak sa začnete správať nemiestne a v rozpore s týmto kódexom, majú organizátori konferencie právo akýmikoľvek prostriedkami takému správaniu zabrániť, vrátane práva na Vaše vylúčenie, bez nároku na vrátenie vstupného.

Ako sa zachovať, ak budete svedkom alebo obeťou neakceptovateľného správania
Ak sa ocitnete v situácii, kedy ste svedkom nevhodného správania alebo sa dokonca stanete jeho terčom, okamžite kontaktujte realizačný tím alebo organizátorov konferencie.
Realizačný tím situáciu preverí a prípadne privolá ochranku alebo niektorú z relevantných miestnych zložiek.

Tiesňové telefónne čísla::
112 - Jednotné európske číslo tiesňového volania
150 - Hasičský záchranný zbor SR
155 - Zdravotnícka záchranná služba
158 – Polícia SR

Kontakty na realizačný tím::
Anna Firkaľová: +421 902 903 113

Rozsah pôsobenia kódexu
Spoločnosť GOPAS SR, a.s. očakáva, že sa všetci návštevníci, spíkri, partneri a účastníci konferencií (workshopov, seminárov), týmto viažu k dodržiavaniu kódexu správania sa vo všetkých priestoroch konferencie a na všetkých sprievodných akciách.

Tento kódex správania sa je upraveným kódexom konferencie Open Source Bridge (Creative Commons Attribution-ShareAlike licence).